De Stichting Ommer Molens

 

                BELEIDSPLAN 2017-2024

                         Stichting Ommer Molens


Naam instelling        Stichting Ommer Molens

KvK-nummer        41024970

RISN/Fiscaalnummer    802607925

Postadres        Varsenerstraat 69, 7731 DC Ommen

E-mailadres        stichtingommermolens@kpn.mail

Website        www.molensinommen.nl


De stichting draagt de naam: STICHTING OMMER MOLENS.(S.O.M.)

Zij heeft haar zetel in de gemeente Ommen en is voor onbepaalde tijd opgericht. De stichting is een “Algemeen Nut Beogende Instelling" De stichting beheert voor de eigenaar, de gemeente Ommen, drie van haar vier molens. Dit is vastgelegd in een op 23 maart 2012 getekende beheersovereenkomst. De drie molens zijn:

Den Oord- windkorenmolen (vm. houtzaagmolen)

Konijnenbelt- windkorenmolen (vm. oliemolen)

Besthmenermolen- beltkorenmolen

De vierde molen, de windkorenmolen “De Lelie” is in de beheersovereenkomst  gedeeltelijk opgenomen, omdat deze door de gemeente Ommen rechtstreeks aan een beroepsmolenaar wordt verhuurd. Alleen de zorg voor een goede molenbiotoop is voor "De Lelie" ook mede toevertrouwd aan de stichting.


Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. Het aantal leden wordt door het bestuur volgens haar statuten met algemene stemmen vastgesteld. Bestuursleden worden voor een onbepaalde tijd benoemd.


Bestuur en functies (per 2017)

De heer J. Otten - voorzitter

De heer H. Woertink - secretaris

De heer H. Kortman     - penningmeester

De heer P. Oldeman    - bestuurslid

De heer H. van Elburg - bestuurslid coördinator veiligheid

De heer G. Velten     - bestuurslid coördinator molenaars


Missie

De Stichting Ommer Molens wil de molens die bij haar in beheer zijn zo goed mogelijk behouden als monument maar ook als werkend werktuig, waarbij het aanzien van de molen in zijn directe omgeving ook haar volle aandacht zal hebben.

Daarnaast wil zij vooral de Ommer bevolking maar ook haar bezoekers enthousiast maken en overtuigen van het belang van ons erfgoed, de molens.


Algemene Doelstelling

De stichting heeft als doel het bevorderen en verzekeren van instandhouding van de eerder genoemde drie molens en waken over de biotoop van alle vier Ommer molens.


De stichting bereikt dit door:

- het beheren van molens, initiëren van het onderhoud en o.a. overleg met eigenaar;

- de molens regelmatig in werking te stellen of te doen stellen;

- het organiseren van educatieve en informatieve activiteiten;

- het interesseren van een zo breed mogelijk publiek bij het molenbehoud;

- het onderhouden van contacten met andere instanties met gelijkgericht doel.


Activiteiten

Voor zover mogelijk laat de stichting de molens draaien bij 

- Nationale Molendag

- Provinciale Molendag

- Open Monumentendag

- Ommer Molendag

- bijzondere gelegenheden zoals bijvoorbeeld de Ommer Bissingh.

Op die dagen wordt bij één of meerdere molens een aantrekkelijk programma vastgesteld.


Activiteiten waar verder medewerking aan wordt verleend, zijn:

- openstelling door medewerking aan fietstochten

- regelmatige openstelling van molens voor bezoekend publiek.

- projecten door scholen opgesteld, (bijvoorbeeld Molenmuis)

- openstelling op verzoek van groepen


Beloningsbeleid van het bestuur

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens vergoeding voor de werkelijk gemaakte onkosten.


Molenaars

De molens worden uitsluitend bediend in aanwezigheid en onder toezicht van gediplomeerde molenaars. De molenaars ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens vergoeding voor de werkelijk gemaakte onkosten. 


Financiën

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- subsidies en donaties

- schenkingen, erfstellingen en legaten

- overige baten.


De stichting heeft geen winstoogmerk.


Doelstelling per molen.


Den Oord - Windkorenmolen (vm. houtzaagmolen)

1.Dat de molen bij stilstand of draaien geen risico voor molenaar, bezoekers, passanten of omwonenden zal opleveren.

Bij voorkeur min. 1 x per week zo mogelijk vaker laten draaien.

Dit houdt in dat het onderhoud van de molen en veiligheid steeds up to date is.


2.Streven naar een biotoop die zoveel  als mogelijk zal voldoen,  aan voorwaarden

die de  vereniging  "De Hollandse Molen" adviseert.

                                

3.Trachten dat de molen tegen 2024 weer inricht is  als zaagmolen, hij is dan 200 jaar in Ommen maar is toen als tweedehands gekocht dus deze molen is in werkelijkheid veel ouder.

       Dit houdt in dat we nu actief bezig moeten om de onderdelen die er nog zijn op te  

       kopen. We moeten mensen enthousiasmeren voor dit idee zowel binnen- maar meer nog  

    buiten het CCO. (CCO staat voor Cultuurhistorisch Centrum Ommen, gevestigd in de        zaagschuur en overige bijgebouwen bij de molen).


4.Met CCO overleggen dat er in het museum een (klein) gedeelte ingericht wordt over de    Ommer molens en Den Oord in het bijzonder.

       Dit houdt in dat wij materiaal moeten aandragen voor dit onderdeel.


    Actiepunten:

      a.  Onderste maalsteen laten repareren of vervangen.                   

      b.  Actief op zoek naar molenaars of poule opzetten.

      c.  Beginnen met mogelijkheid en onmogelijkheid van zaagmolen naast elkaar te zetten.


Konijnenbelt - Windkorenmolen

1.Dat de molen bij stilstand of draaien geen risico voor molenaar, bezoekers, passanten of omwonenden zal opleveren.

Bij voorkeur min. 1 x per week zo mogelijk vaker laten draaien graag meer.

       Dit houdt in dat het onderhoud van de molen en veiligheid steeds up to date is.

         

2.Trachten de molen weer in uiterlijke zin in de oorspronkelijke kleurstelling te krijgen.

        

3.De molen nu voor de eerste twee zolders aantrekkelijker maken voor de bezoekers.

    Dit kunnen we doen door hier bv. verschillende molen onderdelen tentoon te stellen en   

    afbeeldingen van molentypes op te hangen.


4.Onderzoeken of er een mogelijkheid is om een  vergaderlocatie/eetgelegenheid te creëren is op de eerste en/of tweede zolder. Dit in samenwerking  met een exploitant.

   Dit met behoud van de toegankelijkheid van de molen voor molenaars en bezoekers.

5.Vergroting van parkeer en samenkomst ruimte rond de molen, deze mogelijkheden en onmogelijkheden onderzoeken. Het vergroot de aantrekkelijkheid van de molen  voor het publiek.


6.Streven naar een biotoop die zoveel  als mogelijk zal voldoen aan voorwaarden die de

       uitkomst  zijn van de formule die vereniging  "De Hollandse Molen" adviseert.

            


     Actiepunten:

a.Actief op zoek naar molenaars of poule opzetten.

b.Trap naar zolders beter begaanbaar maken.

c.(on)veiligheid voor bezoekers op de verschillende zolders in kaart brengen.

          (kan beter traphekjes en leuningen)


Besthmenermolen - Beltkorenmolen

1.Dat de molen bij stilstand of draaien geen risico voor molenaar, bezoekers, passanten of omwonenden zal opleveren.

   Dit houdt in dat de staat van het onderhoud en veiligheidsmaatregelen van de molen steeds up  to date moet zijn.


2. Streven naar een biotoop die zoveel  als mogelijk zal voldoen aan voorwaarden die de

       uitkomst  zijn van de formule die vereniging  "De Hollandse Molen" adviseert. 

                    

    Actiepunten:

a.Actief op zoek naar molenaars of poule opzetten.